ලෝහ මතුපිට පොලියුරේටීන් සැන්ඩ්විච් පැනල් මාලාව

  • Polyurethane Sandwich Exterior Wall Panels

    පොලියුරේටීන් සැන්ඩ්විච් බාහිර බිත්ති පුවරු

    PU සැන්ඩ්විච් පුවරු බාහිර බිත්ති, වහලවල් සහ සිවිලිම් පැනල් ලෙස වාණිජ හා කාර්මික ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.පරිවරණයේ විශිෂ්ට කාර්ය සාධනය හේතුවෙන්, ආහාර ශීතාගාර, කර්මාන්ත ශාලා, ගබඩා, සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන, කාර්යාල, ක්‍රීඩා ශාලා මෙන්ම ග්‍රාමීය වැනි මෙම ගොඩනැගිලිවල තාප පරිවරණය සහ මැරීමේ යෙදීම් සඳහා PU (පොලියුරේතන්) සැන්ඩ්විච් පැනල් බහුලව භාවිතා වේ. ගොඩනැගිලි.